گزارش خبری ویژه

با حضور آقای منصوری و خانم بهشتی در نمایشگاه کتاب انجام شد.
خودسوزی صدیقه مجاوری
خودکشی محترم بابایی
قربانیان فرقه رجوی-35
خودسوزی محمدرضا صباحی
مرگ مشکوک نغمه حکمی

گزارش تحلیلی

قربانیان فرقه رجوی 24   خودکشی ناصر محمدی   سایت ندای حقیقت – 16 آذرماه 1395 برابر با 6 دسامبر2016   به نقل از امیر صیاحی  یکی از جداشدگان فرقه...
قربانیان فرقه  رجوی -23 جعفر کهزادمنش  سایت ندای حقیقت – 15آذرماه 1395 برابر با 5/دسامبر/2016 بیست و سومین قربانی شناسایی شده آقای جعفرکهزادمنش یک...
قربانیان فرقه رجوی 22   " خودکشی احمد رضا پور"   سایت ندای حقیقت – 14 اذر ماه 1395 برابر 4دسامبر 2016  به نقل از خاطرات  آقای محمدر رزاقی  منبع :...
قربانیان فرقه21 دستگیری و قتل پرویز احمدی در زندان های رجوی در سال 1373 سایت ندای حقیقت – 11آذرماه 1395 برابر1دسامبر2016 به نقل از یکی از نفراتی که...